Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi
           

ADR Nedir?

 

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ifade eder. Söz konusu Avrupa Anlaşmasını Türkiye 2010 yılında imzalamış olup, gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Kimdir?

 

Tehlikeli Maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak, yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alması zorunludur.

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Kimler Olabilir?

 

·         Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmak ( 4 yıllık fakülte ),

·         Kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

·         Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

·         TMGDEYB ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 

·         -Kesin kayıt formu ( Eğitim Kurumu tarafından verilecektir.)

·         -Nüfus cüzdanı fotokopisi

·         -Adli sicil kaydı ( e-devlet şifresi ile temin edilebilir)

·         -Lisans diploma fotokopisi ( Noter onaylı)

·         -2 adet fotoğraf

En Yakın Eğitim Programı Takvimi

GRUPLAR

SON KAYIT TARİHİ

EĞİTİM TARİHLERİ

GRUP 4

29 TEMMUZ 2016

06 AĞUSTOS – 12 AĞUSTOS 2016 (ARALIKSIZ)

 

09.00 – 17.00SINAV TARİHİ: 08 EKİM 2016

 

 


 


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Nerelerde Çalışabilir?

 

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üzeri miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinde çalışabilir. İlgili Tebliğ gereğince bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde çalışabilir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Görev ve Yükümlülükleri Nelerdir?

 

1- Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

2- İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar.

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslar arası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamda idareye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen hususları içerir:

·         Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini

·         Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını

·         ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları

·         Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını

·         ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı

·         Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek

d)  İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek

f) Ulusal ve uluslar arası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak

j) Tehlikeli maddelerin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dahil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde idareye ibraz etmek

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde, denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek

3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yüklemeye veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda, kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya idareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslar arası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sınavı Nasıl Yapılır?

 

TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslar arası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak kitap açık yapılmaktadır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

Sınav; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Ankara ilinde yapılmaktadır.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sınavında Başarısız Olanların Durumu Nedir?

 

TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir. Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir. Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nedir?

 

Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı ifade eder. 5 Yıl süre ile geçerlidir. TMGD’ler, ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimi almak zorundadırlar.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitim Konuları Nelerdir?

 

1) TMGD eğitimleri; Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine sahip eğitim kuruluşlarında, TMGD Tebliği kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı  eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslar arası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesabatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır.

3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir.Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

4) Eğitimde devam zorunludur.

5) Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, aşağıda yer alan asgari ders konularını içermektedir.

 

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslar arası anlaşma ve sözleşmeler

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri vb.)

c) Genel ambalajlama, tank ve tank konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler)

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar ( tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynırlarda taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma)

f) Yolcuları taşınması ile ilgili kurallar

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları

h) Taşınan madde miktarlarının sınıflandırılması ve miktar muafiyetleri

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.)

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları